VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden R & R Partycare

Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten evenals op de uitvoering daarvan door
R & R Partycare, gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen “huurder”.
2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover dat uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

Prijzen

1. Alle prijzen van R & R Partycare zijn exclusief BTW tenzij anders wordt aangegeven.

Offertes

1. Alle offertes van R & R Partycare zijn geheel vrijblijvend.
2. Alle offertes van R & R Partycare zijn 14 dagen geldig tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Borg

1. De hoogte van de borg wordt bepaald door R & R Partycare aan de hand van het aantal en soort goederen.
2. Borg wordt altijd contant betaald tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3. Indien de goederen compleet, schoon en zonder schade of mankementen worden geretourneerd, zal de borg contant worden terugbetaald, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de huurder.

Legitimatie

1. Bij het ophalen van de goederen is de huurder verplicht een geldig legitimatiebewijs zoals rijbewijs, identiteitskaart of paspoort te tonen.

Reserveringen en annuleringen

1. Reserveringen zijn van kracht na schriftelijke bevestiging door R & R Partycare en 50% van de factuur is voldaan aan R & R Partycare.
2. Annuleren zonder kosten is mogelijk tot 1 week voor de verhuurdatum.
Bij annulering binnen 1 week voor de gereserveerde verhuurdatum zal 50% van de huursom in rekening worden gebracht.
Bij annulering binnen 2 dagen voor de gereserveerde verhuurdatum zal de volledige huursom in rekening worden gebracht.

Betalingscondities

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling vooraf op een door R & R Partycare aangegeven rekeningnummer te geschieden of dient á contant te worden betaald bij het ophalen door de huurder dan wel bezorgen door R & R Partycare.
2. Facturen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan.
3. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend in overeenstemming met het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Verplichtingen van de huurder

1. Huurder dient partygoederen & tenten bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met R & R Partycare. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf reclameren.
2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en in overeenstemming met de bestemming gebruiken.
4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming R & R Partycare aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.

Partygoederen

1. Zodra R & R Partycare de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en – indien mogelijk – in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door R & R Partycare is bindend.
2. De huurder draagt het contractuele en wettelijke risico van zgn. producten- en dienstenaansprakelijkheid vanaf het moment dat de goederen ter beschikking worden gesteld tot het tijdstip dat de goederen weer in het bezit van de verhuurder gekomen zijn. Gedurende de in de vorige zin vermelde periode vrijwaart de huurder derhalve de verhuurder tegen alle aanspraken, die derden in verband met de gehuurde goederen jegens de verhuurder mochten doen gelden.
3. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van verlies en/of herstelkosten bij beschadiging van en aan goederen aan de huurder in rekening gebracht.
4. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken.
5. Tafels, stoelen en koffieapparatuur dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.

Tenten

1. Bij het plaatsen van tenten door R & R Partycare is de huurder verplicht R & R Partycare schriftelijk op de hoogte te stellen van de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij R & R Partycare voor eventuele aanspraken van derden.
2. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
3. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals terrasheaters, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.
4. Papierenversieringen, zoals o.a. crêpepapier, zijn niet toegestaan in de tenten, daar deze door vocht vlekken op het tentdoek kunnen veroorzaken.
5. Indien de overeengekomen hulp van de huurder bij montage en demontage van de tenten niet aanwezig is, of naar het oordeel van R & R Partycare hieraan onvoldoende medewerking wordt verleend, is de huurder aan R & R Partycare een extra vergoeding verschuldigd voor de extra te verrichten werkzaamheden.
6. Indien bij het opzetten van de tenten blijkt dat de tenten en de vloeren hier volgens het oordeel van R & R Partycare niet gebouwd c.q. gelegd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd. R & R Partycare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade door het niet kunnen bouwen van de tent c.q. het leggen van de vloeren.
7. R & R Partycare is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten en de houten vloeren.
8. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, evenals het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.
9. De locatie dient op de afgesproken datum en tijdstip vrij te zijn van materialen zoals tuin inventaris, plantenbakken, auto’s e.d. zodat met de opbouw gelijk van start kan gaan.
10. De tent dient op afgesproken dag en tijd leeg te worden opgeleverd.

Schade en schadevergoeding

1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van R & R Partycare.
2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door
R & R Partycare worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent. Deze waardebepaling door/namens R & R Partycare is voor de huurder bindend.
3. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan R & R Partycare onmiddellijk op de hoogte te brengen.
4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen in overeenstemming met de afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan R & R Partycare te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door R & R Partycare aan huurder worden terugbetaald. R & R Partycare is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
5. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.
6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van R & R Partycare dan wel aan de bevindingen van de door R & R Partycare ingeschakelde expert. Indien
R & R Partycare de schade beneden de € 750,- begroot, zal de expertise door R & R Partycare zelf worden verricht.

Weersinvloeden

1. R & R Partycare behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van
R & R Partycare, de huurovereenkomst ter zake de tenten te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen.

Niet-toerekenbare tekortkoming

1. Indien R & R Partycare door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is R & R Partycare gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.
2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, evenals elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van R & R Partycare afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door R & R Partycare zijn ingeschakeld.
3. R & R Partycare stelt zich evenmin aansprakelijk in geval zij de goederen niet, of niet op de afgesproken tijd kan leveren door vermissing of door een handelen of nalaten van de vorige huurder(s) met betrekking tot de goederen.

Aansprakelijkheid

1. R & R Partycare is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van haar kant.
2. R & R Partycare is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze personen.
3. Indien R & R Partycare op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is R & R Partycare niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
4. In die gevallen waarin R & R Partycare aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
5. De huurder vrijwaart R & R Partycare tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

Geschillen

1. Op alle overeenkomsten welke door R & R Partycare worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Indien R & R Partycare in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan R & R Partycare verschuldigd.
U kunt deze algemene voorwaarden ook schriftelijk aanvragen bij Roosendaal@rrpartycare.nl.